ร่วมงานกับเรา

CP LAND สนับสนุนให้ทุกคนลงมือทำ พร้อมอิสระทางความคิดในพื้นที่อันสร้างสรรค์ของเรา

CP LAND เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีมหลายตำแหน่ง

CP LAND เชื่อว่า พนักงานทุกคนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายสู่การประสบความสำเร็จ

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

เราเชื่อว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรา สามารถบรรลุผลได้หากเราทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมขององค์กร ดังนี้

สร้างความแข็งแกร่ง
สู่ความยั่งยืน (Resiliency)

ทุ่มเทให้กับแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น CP LAND มุ่งมั่นในการทำงานที่สามารถรักษาและส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตเป็นระยะยาว โดยคำนึงถึงผล กระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะสามารถปรับแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มุ่งมั่นรักษาคุณภาพ
(Quality Focus)

ให้ความสำคัญกับการรักษาและพัฒนาคุณภาพ CP LAND เราให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดีเยี่ยมควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตบนรากฐานของคุณภาพระดับสูงของเรา

ลูกค้าคือหัวใจ
(Customer-Centric)

มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยยึดแนวทางที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง CP LAND เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจและได้รับการบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกครั้งที่มาใช้บริการ โดยการให้ความสำคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า จากนั้นก็นำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในทันที

การมีแนวคิดแบบเติบโต
(Growth Mindset)

ส่งเสริมให้มีแนวคิดแบบเติบโตเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CP LAND เราสนับสนุนและส่งเสริมให้มีทัศนคติและแนวคิดที่เน้นการพัฒนาและเติบโตอยู่เสมอ (Growth Mindset) เพื่อการปรับตัว เรียนรู้ และพัฒนาอยู่เสมอ นอกจาานี้ยังเน้นการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืน

พร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
(Agility)

มีความยืดหยุ่นในการทำงานและมีความกระตือรือร้นในการปรับตัว CP LAND เรามีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ เพื่อการทำงานในสถานการณ์ที่ต่างกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก หรือความต้องการของลูกค้า โดยมีการเตรียมพร้อมและแผนการรับมืออยู่ตลอด เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราชาว CP LAND

พร้อมเติบโตไปด้วยกัน พร้อมส่งมอบคุณภาพเพื่อทุกชีวิต

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาลตนเอง และครอบครัว

ประกันชีวิต

สวัสดิการยืดหยุ่นด้านสุขภาพ

ของเยี่ยมไข้

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

เงินกู้ยืมสวัสดิการของธนาคาร

ทุนการศึกษาบุตร

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Add Your Heading Text Here