ข้อตกลงการใช้งานเว็ปไซต์
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  1. การบังคับใช้และการยอมรับข้อตกลง

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้งานนี้ รวมถึงนโยบายใดๆ ที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้ซึ่งจะใช้บังคับเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้งานเว็ปไซต์ https://www.cpland.co.th  ของเรา รวมถึงการเข้าใช้งาน บนอุปกรณ์ต่างๆ (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “บริการดิจิทัล”) ที่บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จํากัดและบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทในกลุ่ม (ซึ่งรวมกันเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ

การเข้าถึงและการใช้งานเว็ปไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะยอมรับและผูกพันข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ และนโยบายต่างๆ ที่อยู่ในข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ หากท่านไม่ตกลงกับข้อตกลงการใช้งานหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้งานบริการดิจิทัลของบริษัท

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ คำว่า “เนื้อหา” หมายความรวมถึง สินค้า บริการ ฟังชั่น ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ โลโก้ วิดีโอ ข้อความเสียง บทความ ความเห็น กราฟฟิก เอกสาร การโต้ตอบหรือสื่อสารใดๆ ที่ผ่านช่องทางบริการดิจิทัลหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการดิจิทัล

  1. การอนุญาต

ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ บริษัทอนุญาตให้ท่านมีสิทธิในการใช้งานเว็ปไซต์ https://www.cpland.co.th เพื่อใช้สำหรับเข้าถึงบริการดิจิทัลและเนื้อหาภายในเว็ปไซต์สำหรับการใช้งานเป็นการส่วนตัวโดยไม่ใช้เพื่อทางการค้า โดยท่านได้รับสิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-exclusive Right)

  1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทเห็นสมควรภายในกรอบวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ โดยบริษัทจะแจ้งข้อตกลงการใช้งานฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงวันที่มีผลบังคับใช้บนเว็ปไซต์ของบริษัทหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้ท่านทราบ ทั้งนี้ ข้อตกลงการใช้งานฉบับที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่กำหนด  

  1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าถึงหรือใช้งานบริการดิจิทัล บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลของจากท่านหรือที่เกี่ยวกับท่าน ซึ่งบริษัทจะใช้ข้อมูลของท่านให้สอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดสละเวลาเพื่ออ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคลของเราที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ https://www.cpland.co.th  ทั้งนี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้

  1. สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอื่น ๆ

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริการดิจิทัลและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างโดยบริษัทและ/หรือได้เผยแพร่ผ่านบริการดิจิทัลของบริษัท ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นใดตามกฎหมายและบริษัท (รวมถึงผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ) ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทั้งหมดในบริการดิจิทัล (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา)

ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการ ทำซ้ำ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลงแก้ไข แสดงผล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลภาษา ส่งโอน เผยแพร่ จัดพิมพ์ แพร่กระจาย ขาย อนุญาต ให้เช่า หรือพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งบริการดิจิทัลหรือเนื้อหาใดๆ บนบริการดิจิทัลนี้

  1. ข้อจำกัดความรับผิด

บริการดิจิทัลถูกจัดให้ตามสภาพของเทคโนโลยี ข้อมูลที่มีและเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัท (รวมถึงผู้ให้บริการของเรา) ขอจำกัดความรับผิดใดๆ ไม่ว่าเกิดจากคำรับรองหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งที่แสดงออกโดยชัดแจ้งหรือปริยาย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือ การไม่ละเมิดของบริการดิจิทัล และเราไม่รับประกันว่าบริการดิจิทัลของเรา (ก) จะตอบสนองตรงตามความต้องการของท่าน (ข) จะพร้อมใช้งานโดยไม่มีการรบกวน หรือปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด (ค) จะถูกต้องปราศจากไวรัส หรือ อันตรายอื่นใดๆ

เนื่องจากธรรมชาติของระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลที่ส่งระหว่างกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือขณะที่จัดเก็บในระบบเก็บข้อมูลของบริษัท หรือในระบบอื่นใดที่อยู่ในความดูแลของบริษัทจะปลอดภัยจากการแทรกแซงโดยผู้อื่น

ท่านตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิด ในกรณีมีข้อผิดพลาด การแทรกแซง การทำลาย ชำรุดบกพร่อง หรือ ความล่าช้าในการดำเนินการหรือส่งข้อมูล หรือความผิดพลาดในฮาร์ดแวร์หรือระบบเครือข่าย การโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาใดๆ ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและตกลงว่าหากท่านดาวน์โหลดข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ท่านจะยอมรับความเสี่ยงนั้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับประกันและไม่รับรองการใช้หรือผลของการใช้งาน ข้อมูล บริการดิจิทัล หรือเนื้อหาอื่นใดบนบริการดิจิทัล หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการดิจิทัลในเรื่องของความแท้จริง ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ

  1. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท (และรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัทแม่ พนักงานของบริษัท กรรมการ พนักงาน คู่สัญญา และตัวแทนของบริษัทนั้นๆ ) รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ของบุคคลที่สาม เนื่องจากหรือที่เกิดจาก (ก) การใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหา (ข) เนื้อหาของท่าน (ค) เกิดจากการละเมิดข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ (ง) การละเมิดต่อกฎหมายหรือระเบียบบังคับใดๆ

บริษัทสงวนสิทธิในป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ในกรณีที่ท่านต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท และท่านตกลงร่วมมือกับเราเพื่อป้องกันข้อเรียกร้องนั้นโดยท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในกรณีเช่นว่านี้ท่านตกลงที่จะไม่ยุติคดีโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อที่จะแจ้งท่านเมื่อมีข้อเรียกร้อง การกระทำ หรือกระบวนการใดๆ เมื่อบริษัทได้ทราบถึงเหตุนั้น

  1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงการใช้งานนี้บังคับและตีความภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น ข้อพิพาท ข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้บริการดิจิทัลหรือเนื้อหาใดๆ จะอยู่ภายใต้ศาลที่มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น

 

  1. ความถูกต้องของข้อมูลของท่าน

ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางบริการดิจิทัล รวมถึงในส่วนของข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลการใช้งานในบริการดิจิทัลจะต้องจริงแท้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และท่านจะรับผิดชอบในการดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั้น

หากเรามีเหตุควรเชื่อว่าข้อมูลของท่านไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน บริษัทมีสิทธิที่จะยุติระงับหรือปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าถึงบริการดิจิทัล

 

  1. การให้บริการของบุคคลที่สาม

บริการดิจิทัลอาจระบุช่องทางที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการอื่นใดของบุคคลที่สาม (เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือ แพลตฟอร์มบริการ) และโฆษณาของบุคคลที่สาม (รวมกันเรียกว่า “การให้บริการของบุคคลที่สาม”) และการให้บริการของบุคคลที่สามนี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ กับการให้บริการของบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งว่าบริษัทไม่ได้ตรวจสอบ อนุมัติ หรือ รับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบุคคลที่สาม

หากท่านได้อ่านและตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานเว็ปไซต์ https://www.cpland.co.th ตามที่ได้ระบุไว้ โปรดกด “Accept” เพื่อดำเนินการต่อไป