Fortune Chiang Khong FINALDJI_0142

มุ่งมั่นรักษาคุณภาพเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันในชุมชนและเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์: มุ่งสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่หนึ่งในใจ ส่งเสริมการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

ซี.พี. แลนด์ คือ องค์กรที่ :

 1. มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน
 2. รักษาแนวคิดเพื่อสร้างการเติบโตตามแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ
 3. คำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 4. ส่งมอบผลกำไรที่ยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ

มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

เราเชื่อว่าพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเราจะสามารถบรรลุผลได้หากเราทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมขององค์กร ดังนี้:

 1. มุ่งมั่นรักษาคุณภาพ – ให้ความสำคัญกับการรักษาและพัฒนาคุณภาพ
 2. ลูกค้าคือหัวใจ – มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยยึดแนวทางที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 3. การมีแนวคิดแบบเติบโต – ส่งเสริมให้มีแนวคิดแบบเติบโตเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. สร้างความแข็งแกร่งสู่ความยั่งยืน – ทุ่มเทให้กับแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น
 5. พร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ – มีความยืดหยุ่นในการทำงานและมีความกระตือรือร้นในการปรับตัว
Asset 15
Fortune Chiang Khong FINALDJI_0116

ส่งมอบโอกาสในการสัมผัสชีวิต
ในพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านที่แท้จริง

ความกลมกลืนในชุมชน

อุดมคติของ ซี.พี. แลนด์ คือแนวคิดของชุมชนที่มีความกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมุ่งหวังให้คนไทยสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่และใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ตนเลือก มีความสะดวกสบายและเข้าถึงง่าย

ไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัยแต่เป็นสถานที่ที่สามารถเรียกว่า “บ้าน” ได้อย่างแท้จริง ด้วยการเข้าถึงบริการ ทรัพยากร และการเชื่อมต่อกันในชุมชนอย่างมีชีวิตชีวา จึงเป็นชุมชนที่ผู้อยู่อาศัยสามารถทำงาน เรียนรู้ เลือกซื้อสินค้า และใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ เป็นชุมชนสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน ซึ่งการพัฒนาแบบผสมผสานนี้ถูกสร้างขึ้นและบำรุงรักษาในลักษณะที่ยั่งยืน

มุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมตามค่านิยมองค์กร

ความยั่งยืนและความแข็งแกร่ง
สู่ความยั่งยืนขององค์กร

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เราจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในด้านความยั่งยืนและความแข็งแกร่งสู่ความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งความตั้งใจเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 1. โครงการใหม่ทั้งหมดมีค่าการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2593
 2. การใช้พลังงานในส่วนกลางสำหรับโครงการใหม่ทั้งหมดเป็นการใช้พลังงานทดแทน 100% ภายในปี 2568
 3. โครงการใหม่ทั้งหมดมีพื้นที่สีเขียว (บนบก) มากกว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 10 เท่าภายในปี 2568
 4. การผสมผสานแนวคิดการออกแบบโครงการให้ตรงตามหรือสูงกว่ามาตรฐานสากลซึ่งสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการเหล่านี้มีความทนทานในกรณีการเกิดน้ำท่วม ไฟไหม้ การพังทลาย ความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล ฯลฯ รวมถึงประเมินย้อนหลังในด้านความทนทานและความยืดหยุ่นของโครงการเก่า
 5. โครงการใหม่ทั้งหมดจะเป็นชุมชนปลอดสารพิษภายในปี 2568 
Asset 25

Add Your Heading Text Here