TH EN

นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

 โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี เป็นนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การร่วมดําเนินงานระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ บริษัทซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)และ บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป (รัฐวิสาหกิจจากมณฑลหนานหนิง ที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่)  โครงการนิคมอุตสาหกรรมนี้อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบล มาบข่า, มาบข่าพัฒนา อําเภอ นิคมพัฒนาและ ตำบลหนองละลอก อําเภอ บ้านค่ายจังหวัดระยอง     

 

ด้วยทำเลที่ตั้งของ โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี  ซึ่งนอกจากจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แล้ว ยังอยู่ไม่ไกลจาก แหล่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาในเขต EEC ซึ่งสาธารณูปโภคเหล่านี้จะรองรับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ท่าเรือ มาบตาพุด, สนามบินอู่ตะเภา หรือ สถานีรถไฟความเร็วสูง โดยแบ่งเป็นรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

นอกจากนี้โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ยังได้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) เพื่อให้กลายเป็นประเทศไทย  4.0 ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ  โดยพื้นที่โครงการเป็นจุดยุทธศาตร์ที่สำคัญของการขนส่ง ส่งออกและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยิ่งไปกว่านี้ โครงการนี้ยังเพรียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคชั้นยอดที่จะคอยสนับสนุนให้กับนักลงทุน

กลับ