TH EN

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับกว่า 36 ปี ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ
1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโด 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

ค้นหาโครงการต่างๆ

ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโด

รายละเอียด

ธุรกิจอาคารสำนักงาน

รายละเอียด

ธุรกิจโรงแรม

รายละเอียด

นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

รายละเอียด

ธุรกิจบริหารอาคาร

รายละเอียด

ธุรกิจพลังงาน

รายละเอียด

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

รายละเอียด

รางวัล