TH EN

“Bangkok Car Free Day 2016”

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “Bangkok Car Free Day 2016” อัศจรรย์วันปลอดรถ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและเป็นจุดปล่อยตัว 1 ใน 23 แห่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกให้ทุกคนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมด้วยการหันมาปั่นจักรยานเพื่อลดพลังงานลดโลกร้อน ลดปัญหาจราจร อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพให้ทุกๆท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นอีกด้วย

กลับ

Share to social :