TH EN

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR โครงการ ซี.พี.แลนด์ สานฝัน สร้างลานกีฬาเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR โครงการ ซี.พี.แลนด์ สานฝัน สร้างลานกีฬาเพื่อน้อง โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ และโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเวลาพร้อมกันทั้ง 2 โรงเรียน เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนจำนวนกว่า 400 คน พร้อมร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ซ่อมแซมเครื่องเล่นกีฬา จัดสันทนาการ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ และสวนผักปลอดสารพิษ วิถีชีวิตพอเพียง สู่ครัวโรงเรียนและชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายและสติปัญญาให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษา ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้น ตลอดจนให้นักเรียนได้มีความรู้นอกห้องเรียน ทำให้เกิดศักยภาพที่ดีเป็นรากฐานไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง และความสุขในการดำรงชีวิต เติบโตเป็นเยาวชน พลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

กลับ

Share to social :