TH EN

โครงการ “ซี.พี.แลนด์ ช่วยน้องออม”

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ ซี.พี.แลนด์ มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการศึกษาของเด็กไทย และการมีส่วนร่วมของพนักงาน กับโครงการ“ซี.พี.แลนด์ ช่วยน้องออม” โดยการดำเนินงานของทีมงานจิตอาสาและคณะทำงาน CSR ของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำระบบธนาคารโรงเรียน (School Banking System) ให้กับโรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นระบบการออมเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน งานนี้นอกจากนำระบบธนาคารโรงเรียนไปมอบแล้ว ทีมงานจิตอาสาของ ซี.พี.แลนด์ ยังร่วมด้วยช่วยกันบริหารจัดการห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอีกด้วย

กลับ

Share to social :