TH EN

มาทำความรู้จัก CPGC INDUSTRIAL ESTATE Strategic Logistic

Strategic Logistic คือการเชื่อมโยงการเดินทาง ทางอากาศ ทางบก ทางราง ทางน้ำ แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) เพื่อลดเวลาการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดย นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (CPCG) ทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ ตำบล มาบข่า มาบข่าพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา และตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง มีพื้นท่ีทั้งหมด 3,068-1-15 ไร่ อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งได้การประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Growth Engine) ให้เป็นไปตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเป็นฐานการผลิตและดึงดูดการลงทุนรวมถึงยังใกล้ศูนย์กลางคมนาคมหลักของประเทศ พร้อมทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการประกอบอุตสาหกรรม ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ท่าเรืออู่ตะเภา ท่าเรือสัตหีบ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าการลงทุนจะมีความคุ้มค่า และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลับ

Share to social :