นิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและทันสมัยที่อยู่เกื้อกูลกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องครอบคลุม 3 ตำบล จังหวัดระยอง คือ 1.ตำบลมาบข่า  2.ตำบลนิคมพัฒนา ในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาและ 3.ตำบลหนองละลอก ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย
 • รวมพื้นที่ของโครงการทั้งหมด 3,068.29 ไร่โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
  • ทิศเหนือ ติดกับทางหลวงหมายเลข 3371 (ถ.มาบตอง-นิคมสร้างตนเอง) และที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้ ติดกับที่ดินเอกชน บ้านมาบใหญ่ และระยอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
  • ทิศตะวันออก ติดกับทางหลวงหมายเลข 3143 (ถ.หนองละลอก-บ้านค่าย) และที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก ติดกับทางหลวงหมายเลข 3191 (ถ.มาบข่า-ปลวกแดง) และที่ดินเอกชน

การแบ่งขนาดที่ดินตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 • พื้นที่อุตสาหกรรม = 2,244.75 ไร่   (73.16%)
 • พื้นที่พาณิชยกรรม = 112.5ไร่         (1.67%)
 • พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค = 401.8ไร่         (13.09%)
 • พื้นที่สีเขียวละแนวกันชน = 309.24ไร่       (10.08%)

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: มี 5 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ
  1. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป
  3. กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
  4. กลุ่มอุตสาหกรรมเบา เช่น ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ และสาธารณุปโภค
 • การจัดการบริหารระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการฯ  แบ่งเป็น 10 หมวด ดังนี้
  1. ถนน ในโครงการ  แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ถนนในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยจะยึดถือตามมาตรฐานของกรมทางหลวงและหรือกรมทางหลวงชนบท
  2. ระบบไฟฟ้า มาจาก 2 แหล่งกำเนิด
   • จัดให้มีสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการฯ
   • โรงไฟฟ้าเอกชน (SPP)จากก๊าซธรรมชาติ
  3. ระบบผลิตน้ำประปา ประมาณ 28,000ลบ.ม. ต่อวัน, มาจาก 2แหล่งน้ำดิบ
   • บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก( East Water)
   • อ่างเก็บน้ำในโครงการ ซึ่งมีขนาดประมาณ 330,000 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอสำหรับการใช้น้ำของทั้งนิคม 12 วัน
  4. พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย
   • คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ใช้มาตรฐานน้ำทิ้งของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกำลังการบำบัดน้ำเสียของโครงการ 16,800 ลบ.ม. ต่อวัน
  5. ระบบโทรศัพท์
   • กำหนดให้มีเครื่องรับโทรศัพท์ได้จำนวน 1-2 เลขหมายต่อไร่ สามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสม ของจำนวนลูกค้าในนิคมฯ
  6. ก๊าซธรรมชาติ
   • โครงการมีท่อก๊าซธรรมชาติ ของ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ สำรวจ, วางท่อ,​ จัดจำหน่าย  ออกจากโรงแยกก๊าซ ของ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถึง นครราชสีมา โดยวิ่งผ่านกลางโครงการนิคมอุตสาหกรรมซี.พี. จ.ระยอง
  7. พลังงานไอน้ำ ได้มาจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าเอกชนในโครงการ
  8. ระบบกำจัดขยะ
   • จัดเตรียมรถบรรทุกเทท้าย 1 คัน เพื่อไว้ใช้สำหรับเก็บเศษขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง กิ่งไม้ เป็นต้น
   • กากอุตสาหกรรมอันตราย ให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายนำไปกำจัดตามวิธีที่ได้มาตรฐานของกรมโรงงาอุตสาหกรรม
  9. พื้นที่แนวกันชนและพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
   • พื้นที่แนวกันชนของโครงการโดยทั่วไปกว้าง 10 -30 เมตร รอบโครงการ
   • ปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติดูดซับมลพิษจำพวกฝุ่นละออง เป็นแนว 3 ชั้นเรือนยอด ภายในโครงการ
   • พื้นที่สีเขียวมีมากกว่า 10% ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อจัดเป็นเพื่อเป็นที่พักผ่อนสาธารณะในโครงการและ  สอดคล้องกับนโยบายชองการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.)
  10. ระบบดับเพลิง จัดเตรียมรถดับเพลิงของโครงการ 1 คันในกรณีฉุกเฉิน

นิคมอุตสาหกรรมที่รักษ์สิ่งแวดล้อม
และทันสมัยที่อยู่เกื้อกูลกับชุมชนอย่างยั่งยืน ”