TH EN

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

คณะผู้บริหาร และพนักงาน ซี.พี.แลนด์ ร่วมงาน อบรมธรรมาภิบาลในการทำงาน

วันจันทรที่์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการอบรม “ธรรมาภิบาลในการทำงาน” ภายใต้โครงการ ยกระดับธรรมาภิบาลด้านจริยธรรมทางธุรกิจและข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งยังนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องการเป็นคนดี ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรม ในการครองแผ่นดินซึ่งสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการทำงาน รวมถึงการทำประโยชน์เพื่อคนอื่น ณ ห้องแพลตตินั่มฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

กลับ

Our Social Network :

Share to social :