TH EN

อาคารสำนักงานให้เช่า (ภูมิภาค)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด มหาชน เล็งเห็นการขยายตัว ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว ของประเทศ จึงได้มีการขยายธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่าสู่ภูมิภาคในปี 2557 ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรก “First Mover” ที่พัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีมาตรฐาน เข้าสู่หัวเมืองทั่วประเทศ ในปัจจุบัน มีอาคารสำนักงานให้เช่าสูง 8 ชั้น ภายใต้ชื่อ ซี.พี.ทาวเวอร์ ที่บริหารงานโดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด มหาชน ครอบคลุม 7 จังหวัด ดังนี้ พิษณุโลก ,ขอนแก่น ,นครราชสีมา ,อุดรธานี,นครศรีธรรมราช , สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่(สงขลา) 

Our Social Network :

Share to social :