TH EN

ฟอร์จูน โฮเทล กรุ๊ป

ธุรกิจให้บริการประเภทโรงแรมในเครือฟอร์จูนกรุ๊ป โฮเทล เปิดให้บริการแล้ว 11 แห่งทั่วประเทศ  

แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. City Hotel ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา ฯลฯ
 2. Resort Hotel ได้แก่ โรงแรมฟอร์จูน เชียงของ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว และ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม ฯลฯ
 3. Lifestyle and Convenience Hotelได้แก่ โรงแรมฟอร์จูน ดี เขาใหญ่ โรงแรมฟอร์จูน ดี แม่สอด โรงแรมฟอร์จูน ดี เลย และ โรงแรมฟอร์จูน บุรีรัมย์ ฯลฯ

โรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วในปี 2562 รวม 11 แห่ง ทั่วประเทศ 

 • โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม
 • โรงแรม ฟอร์จูน วิวโขง จ.นครพนม
 • โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จ.เชียงราย
 • โรงแรม ฟอร์จู ดี แม่สอด จ.ตาก 
 • โรงแรม ฟอร์จูน ราชพฤษ์ จ.นครราชสีมา 
 • โรงแรม ฟอร์จูน ดี พลัส เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
 • โรงแรม ฟอร์จูน ดี เลย จ.เลย
 • โรงแรม ฟอร์จูน แกรนด์ จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงแรม ฟอร์จูน ดี พลัส จ.บุรีรัมย์
 • โรงแรม ฟอร์จูน ซี วิว จ.ระยอง 
 • โรงแรม ฟอร์จูน ดี จ.ขอนแก่น

Our Social Network :

Share to social :