TH EN

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2562 (อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3)

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 โดยอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

กลับ