TH EN

รางวัล Healthy Organization จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2018

โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้รับการชื่นชมและยกย่องเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาไปสู่การเป็น Healt

กลับ