TH EN

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้หน่วยงานในองค์กร มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

  1. ถือปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้าน SHE ของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเคร่งครัด
  2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ,การเจ็บป่วยในการทำงานและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
  3. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ให้กับพนักงานทุกคน
  4. ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีการจัดระบบกำจัดทำลายอย่างถูกวิธี รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อบริษัทฯ และชุมชน

ทั้งนี้ให้การดำเนินการดังกล่าว ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการมุ่งมั่นและยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง มีการติดตามประเมินผล พัฒนา รายงานอย่างเป็นระบบ และให้มีการทบทวนนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยให้ดำเนินการตามนโยบายนี้เป็นหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป