TH EN

นโยบายคุณภาพ

"มุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีมีมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง" เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามนโยบายคุณภาพดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพไว้ให้ยึดเป็นแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives)

  1. เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามเวลาข้อกำหนดที่ตกลงไว้
  2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับการส่งมอบตรงตามเวลา และตรงตามความต้องการ
  3. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาผึกอบรมมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
  4. เพื่อเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตามความคาดหวัง
  5. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้หน่วยงานในองค์กร มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

  1. ถือปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้าน SHE ของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเคร่งครัด
  2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ,การเจ็บป่วยในการทำงานและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
  3. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ให้กับพนักงานทุกคน
  4. ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีการจัดระบบกำจัดทำลายอย่างถูกวิธี รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อบริษัทฯ และชุมชน

ทั้งนี้ให้การดำเนินการดังกล่าว ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการมุ่งมั่นและยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง มีการติดตามประเมินผล พัฒนา รายงานอย่างเป็นระบบ และให้มีการทบทวนนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยให้ดำเนินการตามนโยบายนี้เป็นหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป