TH EN

"มุ่งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีมีมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง" เพื่อให้บรรลุและเป็นไปตามนโยบายคุณภาพดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพไว้ให้ยึดเป็นแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 
วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives)
 
1. เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการตรงตามเวลาข้อกำหนดที่ตกลงไว้
2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับการส่งมอบตรงตามเวลา และตรงตามความต้องการ
3. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาผึกอบรมมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
4. เพื่อเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจตามความคาดหวัง
5. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง