TH EN

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 30 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้บริการพัฒนาโครงการต่าง ๆ และให้เช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจยอมรับในความสำเร็จกับงานเช่าสำนักงาน ศูนย์ การค้า รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย

ด้วยมาตรฐานการให้บริการและคุณภาพ การก่อสร้างและการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงได้รับการยอมรับในด้านผู้บุกเบิกอาคารเช่าสำนักงานในต่างจังหวัดที่มี ผลงานโดดเด่นทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและการบริการด้วยความซื่อสัตย์ประทับใจ จึงทำให้บริษัทฯ ยังคงความเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์ในระดับสูง จนทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าพร้อมการให้บริการอย่างครบวงจรได้มากขึ้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และการให้บริการของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

  1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า และอาคารพาณิชย์
  2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วยการพัฒนาโครงการประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งแต่ละโครงการ ทางบริษัท ฯ ได้ทำการพัฒนาคุณภาพ และการออกแบบให้ตรงกับ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่อยู่อาศัย
  3. บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย หรือ บริหารจัดการให้กับอาคาร ธุรกิจอื่นๆ ที่มีความต้องการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ รวมถึงการจัดการด้านพลังงาน และความปลอดภัย

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  313  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์   (02) 625-7000
โทรสาร   (02) 625-7065
Website:  http://www.cpland.co.th